top of page
Students Taking Note

Klas Angle nan Bibliyotèk Northtown

Klas Angle a se Lendi, Madi, Mèkredi, Jedi ak Vandredi apati 12:00-2:00PM nan Northtown Library. Klas sa a se sèlman pou elèv ki fèk aprann angle.

 

Tout klas anglè se an pèsonn.

Kouman pou mwen enskri pou klas angle?

Nou pral enskri elèv yo pou klas sa a 1ye avril ak 3 avril soti 12-2:00PM nan Northtown Library. Nou p ap enskri elèv yo pou klas sa a apre 3 avril.

,

Pou yo ka enskri, elèv yo dwe ranpli yon fòm admisyon, fòm konsantman medya yo, epi siyen yon fòm divilgasyon HSE. Lè sa a, elèv potansyèl yo pral pran yon tès angle pou yo mete yo nan yon klas.

,

*Akòz demann, nou ka sèlman akomode elèv ki ka pran angajman pou yo vini nan klas omwen twa jou pa semèn*

 

Bibliyotèk Northtown sitiye nan 6800 N Western Ave Chicago, IL 60645​

bottom of page